Informatiounen

BBC GRENGEWALD HUESCHTERT

Association sans but lucratif (asbl)
fondé en 1947

Email: secretariat@bbc-grengewald.lu

 

SECRETARIAT

Address: B.P. 66 L-6905 Niederanven

CAISSIER

 

COMPTES BANCAIRES:

  • CCRALULL:   IBAN LU84 0090 0000 0398 7518
  • BCEELULL:   IBAN LU08 0019 1555 1082 4000
  • BILLLULL:    IBAN LU06 0025 6100 2606 2600
  • CCPLLULL:   IBAN LU27 1111 0119 0672 0000
  • BGLLLULL:   IBAN LU80 0030 2610 0815 0000